5% DTE EN COMPRES SUPERIORS A 35€. FES-TE XEF CULINARIUM I APROFITA-HO!

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG “BATEDORA PRINCESS 1300W”

I.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L´empresa PLAT PREU, S.L. amb CIF B25370008 i domicili al C/Carme núm. 3, 25300 a Tàrrega, a través de la seva marca comercial CULINARIUM, organitza el sorteig a través de les xarxes socials Instagram i Facebook d'àmbit nacional, per a usuaris residents a Espanya d'acord amb el que disposa a l'apartat corresponent a requisits de participació.

II.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA RPOMOCIÓ

Els requisits de participació són els següents:

 • Podran participar aquelles persones que siguin residents a Espanya i que siguin més grans de 16 anys.
 • Hauran de seguir el perfil de Culinarium a Instagram @Culinarium i a Facebook, @Culinarium.
 • Entre els concursants que hi hagin participat es triarà 1 comentari a l'atzar amb eina aleatòria AppSorteos.
 • S'hi pot participar les vegades desitjades, cada comentari és una participació.
 • El guanyador mitjançant missatge privat haurà de comunicar la seva adreça física on enviar-li el regal.
 • Si passats 7 dies des de la comunicació pública del “nom” del guanyador, aquest no hagués autoritzat el tractament de les seves dades tal com s'indica anteriorment o no hagués donat les dades assenyalades, l'organització triarà un nou guanyador i procedirà amb aquest procediment indicat.
 • Les xarxes socials esmentades no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta acció, ni hi estan associades.

III.- DATA D'INICI I FINALITZACIÓ

La promoció s'iniciarà el dia 18 del mes de juliol de 2022 i finalitzarà el dia 28 del mes de juliol de l'any 2022.

IV.- PREMI

El premi consistirà en una batedora de la marca PRINCESS de 1300W.

El guanyador té dret a renunciar al premi guanyat, però no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

La caducitat del premi serà al mes de la publicació del concursant guanyador.

V.- LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR

 • La participació és totalment gratuïta
 • Podran participar en aquesta acció totes les persones que resideixin legalment a Espanya (majors de 16 anys) quedant automàticament exclosos els residents en altres països en el cas que poguessin ser guanyadors.

VI.- LIMITACIONS

No podran participar en la promoció les persones següents:

 • Les persones físiques que participin directament o indirectament en la creació de la promoció.
 • Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament a l'organització d'aquest sorteig o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).
 • En el cas que el seleccionat no estigui legitimat a participar, se seguiran nomenant guanyadors fins que concorrin les condicions vàlides exposades, incloent-hi el cas en què algun dels guanyadors renunciés al premi adjudicat o no complís amb els requisits establerts en les presents bases.

Queden exclosos comptes falsos, mencions a perfils irreals i qualsevol acció fraudulenta que no segueixi les línies de comentar i esmentar diferents comptes reals en cada comentari

VII.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les bases, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta promoció.

VIII.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, CULINARIUM no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present acció, així com tampoc de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingueu d'aquesta promoció.

En cas que aquesta acció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Culinarium i que afecti el normal desenvolupament del sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar , o suspendre el mateix.

IX.- ACCEPTACIÓ DE BASES

La participació en aquesta acció suposa l'acceptació íntegrament de les presents bases. L'empresa organitzadora es reserva el dret d'eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present acció, així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat.

X.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes bases es regeixen de conformitat a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb aquestes bases seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de residència dels participants.